Novice

AJPES vzpostavlja register dejanskih lastnikov

AJPES bo v skladu s 44. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: ZPPDFT-1) 19. novembra 2017 vzpostavil Register dejanskih lastnikov. Register se vzpostavlja z namenom onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Ker bodo v zvezi z vzpostavitvijo Registra določene aktivnosti zahtevane tudi od gospodarskih družb in nekaterih drugih poslovnih subjektov, v nadaljevanju predstavljamo najbolj ključne informacije glede zbiranja in posredovanja podatkov ter vodenja registra. 

Preberi več...

Kaj nam novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) prinaša na področju revizije v upravnih zadevah?

Sredi septembra se je pričela uporabljati dolgo pričakovana novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki s svojimi določbami posega tudi na upravno področje – zlasti na področje revizije kot izrednega pravnega sredstva. 

Preberi več...

Nova davčna reforma v luči povračil stroškov v zvezi z napotitvijo na delo v tujino

Z letom 2018 se bo pričel uporabljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (v nadaljevanju: ZČmIS), ki spreminja do sedaj znano opredelitev začasne napotitve delavcev na delo v tujino. Na podlagi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja so se namreč do sedaj za službena potovanja štela tista potovanja, na katera je bil delavec poslan in ki so trajala toliko časa, kot je bilo opredeljeno na njegovem potnem nalogu, vendar ne več kot 3 mesece od začetka potovanja. Po sedanji ureditvi so se torej za službena potovanja v tujino štela tista potovanja, ki so trajala najdlje 3 mesece; v kolikor so trajala dlje, pa so se štela že za napotitev na delov tujino. Po 1.1.2018, ko se bo začel uporabljati ZČmIS, se bo lahko večino službenih poti štelo kot napotitev na začasno delo v tujino – ZČmIS namreč posega v tisti del Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki kot kriterij za razmejitev med službenim potovanjem in napotitvijo na delo v tujino določa omenjeno 3-mesečno obdobje.

Preberi več...

Zgolj pol leta po uveljavitvi »mini davčne reforme« nova davčna reforma?

V zadnjem času so bile novice o novi davčni reformi vedno pogostejše. Že dlje časa je znano, da želi Ministrstvo za finance spremeniti sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, tako da je bilo največ ugibanj glede prihajajočih sprememb ravno v zvezi s t.i. normiranimi s.p.-ji.

Preberi več...

Izplačila regresa in koriščenje letnega dopusta – na kaj je potrebno biti pozoren?

Regres in letni dopust sta dve izmed temeljnih pravic delavca, ki izvirajo iz obstoječega delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) določa, da mora delodajalec delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega leta. Regres in letni dopust torej nista dve ločeni pravici delavca v delovnem razmerju, temveč sta pravici, ki se medsebojno prepletata. Ker se bližajo izplačila regresa in daljša koriščenja letnega dopusta, se bomo v tem prispevku teh dveh področij dotaknili nekoliko podrobneje. 

Preberi več...

Transferne cene – kaj nam dejansko prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi (t.i. »APA sporazumi«)?

APA sporazum predstavlja poseben dogovor, s katerim lahko davčni zavezanci in pristojni davčni organ še pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo metodologijo, kritične predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih cen za določene transakcije v določenem obdobju. 

Preberi več...